!برگزاری موفقانه آزمون تثبیت سویه

!تبریک به شاگردان لیسه عالی خصوصی خانه نور مزارشریف
March 29, 2015
آغاز امتحانات چهارنیم ماهه!
June 20, 2015
Show all

!برگزاری موفقانه آزمون تثبیت سویه

آزمون تثبیت سویه به منظور راه یابی ۴۵ تن از دانش آموزان مکاتب دولتی در سطح شهر مزارشریف به بورسیه که از جانب لیسه عالی خصوصی خانه نور اعلام گردیده بود به روز جمعه ۱۱ ثور ۱۳۹۴ با اشتراک ۳۸۰ دانش آموز اول الی دهم نمره از مکاتب مختلف شهر موفقانه برگزارگردید

این آزمون که براساس معیار لیاقت و شایستگی و با هدف تشخیص و دریافت دانش آموزان نخبه شهر راه اندازی شده بود در یک فضای مملو از صمیمیت، نظم و دقت به پایان رسید. از جریان ازمون به منظور ارزیابی از شفاف بودن پروسه جذب محترم ریٔیس معارف صاحب بلخ، ریٔیس صاحب معارف سمنگان، ریٔیس صاحب امور زنان ولایت بلخ ، نماینده شورای محترم ولایتی بلخ و عضو تفتیش و نظارت ریاست معارف بلخ دیدن نموده، دانش آموزان،‌ استادان و کارمندان این لیسه را مورد تقدیر و تحسین قراردادند

.آزمون با حفظ نظم و دسپلین خاص به پایان رسیده و نتایج بتاریخ ۱۴ ثور ۱۳۹۴ اعلان میگردد. کسانی که در پروسه امتحان موفق گردیده اند به منظور اجرای مصاحبه خواسته خواهند شد

 


 

Khana e noor exam

Khana e noor exam

Khana e noor exam

khana e noor exam

khana e noor exam

khana e noor exam

khana e noor exam