آغاز امتحانات چهارنیم ماهه!

!برگزاری موفقانه آزمون تثبیت سویه
May 2, 2015
Congratulations to Khana-e-Noor Family!
August 11, 2015
Show all

آغاز امتحانات چهارنیم ماهه!

براساس تقویم تعلیمی شبکه تعلیمی و تحصیلی خانه نور امتحانات چهارنیم ماهه لیسه عالی خصوصی خانه نور مزارشریف امروز بتاریخ ۳۰ جوزای ۱۳۹۴ آغاز یافت و الی یک ماه آینده ادامه خواهد داشت. امتحانات همه روزه ساعت ۰۸:۰۰ صبح آغاز والی ۱۰:۰۰ قبل از ظهر ادامه می داشته باشد که دانش آموزان از صنوف مختلف با رعایت نظم و دسپلین خاص در ساحات از قبل تعین شده مصروف سپری نموده امتحان می باشند.
امتحان در چهارموقعیت خاص برای دانش آموزان صنوف آمادگی، صنوف اول الی سوم، صنوف چهارم الی یازدهم و طبقه اناث برگزار میگردد که بشکل مختلط از صنوف مختلف در صحن امتحان تنظیم و حضور می داشته باشند و این امر باعث موجودیت شفافیت در جریان امتحان میگردد.

click