!تبریک به شاگردان لیسه عالی خصوصی خانه نور مزارشریف

one_click
One Click Access
March 7, 2015
khan e noor exam
!برگزاری موفقانه آزمون تثبیت سویه
May 2, 2015
Show all

!تبریک به شاگردان لیسه عالی خصوصی خانه نور مزارشریف

IMG_0002

همه ساله مطابق به لایحه وزارت معارف یک تعداد دانش آموزان پس ار سپری نمودن امتحان ارتقایی به صنف بالاتر راه پیدا میکنند که درسال ۱۳۹۳ نیز این پروسه اجرا واز سراسرولایت بلخ بیشتر از ۵۰۰ دانش آموز شامل این امتحان گردیدند که از جمع همه داوطلبان و اشتراک کننده گان تنها ۵۴ تن آنها موفق گردیده و یک صنف ارتقاء نمودند. از جمع ۵۴ تن دانش آموز خوشبختانه ۲۲تن آنها شاگردان لیسه عالی خصوصی خانه نور و متباقی از تمامی مکاتب ولایت بلخ می باشد

اداره لیسه این موفقیت را برای دانش آموزان عزیز، خانواده های محترم شان و استادان شان مبارکباد گفته خواهان موفقیت های بیشتر در زندگی تعلیمی شان می باشد